FUNERES - Artystyczne urny kremacyjne

ART FOR ETERNITY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

obowiązują od 1 czerwca 2015

 1. c59.pl zwana dalej  c59.pl, realizuje zamówienia Klientów biznesowych, zwanych dalej Kupującym.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jednoznaczne jest z akceptacją Ogólnych Warunków Dostaw, zwanych dalej OWD, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 4. c59.pl zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia, z podaniem terminu realizacji, poprzez e-mail w ciągu 3 dni roboczych.
 5. W przypadku podmiotów gospodarczych, zamówienia mogą być składane przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego lub posiadające jego pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego. Odpowiedzialność za dopełnienie tego warunku leży po stronie Kupującego.
 6. W przypadku Kupujących pośredniczących w sprzedaży towarów c59.pl, przed rozpoczęciem współpracy wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną, odpowiednich dokumentów rejestrowych Kupującego. W przypadku ubezpieczenia transakcji Kupujący udostępni Ubezpieczycielowi wymagane dokumenty, które nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym c59.pl.
 7. W przypadku wysyłki poza granice Polski koszt transportu ustalany jest każdorazowo indywidualnie, a odpowiednie opłaty celne, podatki i ubezpieczenia leżą po stronie Kupującego.
 8. W przypadku  dla Kupujących spoza UE naliczony zostanie 23 % VAT, którego rozliczenie Kupujący przeprowadzi na zasadzie odpowiednich przepisów.
 9. O ile Warunki Handlowe (WH) nie zostały pomiędzy stronami uzgodnione na inne, to wszystkie zamawiane towary muszą być opłacone przez dostawą na podstawie Faktury Proforma. Zamówienia spoza terenu Polski będą realizowane tylko na podstawie Faktury Proforma.
 10. W przypadku Kupujących z odroczonym terminem płatności brak zapłaty w określonym terminie płatności lub przekroczenie limitu kredytowego skutkuje zablokowaniem zamówień, a za zwłokę w płatności naliczane będą odsetki karne w wysokości 10% w skali roku.
 11. Tytuł prawny do towaru przechodzi na Kupującego w momencie wpływu należności na konto c59.pl.
 12. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 20% wartości towaru w skali miesiąca.
 13. Dostawa do Klienta odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika działającego na zlecenie c59.pl lub Klienta. W drugim przypadku, reklamacje dotyczące szkód transportowych nie będą rozpatrywane, a przyjęcie przesyłki do transportu przez Przewoźnika, jednoznaczne jest z potwierdzeniem jej odbioru w dobrym stanie.
 14. W przypadku transportu zleconego przez c59.pl, Kupujący zobligowany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy wspólnie z Przewoźnikiem  wypełnić protokół szkody transportowej udostępniany przez Przewoźnika. Prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzonych produktów oraz opakowania. W przypadku braku takiego protokołu, reklamacje transportowe nie będą uwzględniane.
 15. W przypadku reklamacji jakościowych (nie dotyczy jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, które nie będą rozpatrywane), Kupujący zobowiązany jest dostarczyć e-mailem, dostarczony przez c59.pl na żądanie Klienta, Formularz Reklamacji. Po jego pisemnej akceptacji przez c59.pl, Klient odeśle reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu do c59.pl na swój koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Wysyłki na koszt c59.pl nie będą przyjmowane. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszt transportu będzie Kupującemu zwracany, a zwrot naprawionego towaru do Kupującego odbywa się na koszt c59.pl. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji transport w obie strony odbywa się na koszt Kupującego.
 16. W przypadku uzasadnionych reklamacji, c59.pl naprawi lub wymieni wadliwy towar tak szybko jak to będzie możliwe.
 17. W związku z tym, że wyroby szklane są wykonywane ręcznie, także  bez użycia form, różnice w wymiarach, odcieniu oraz bąbelki powietrza występujące w szkle, różnice w fakturze, odcieniu, sęki w wyrobach drewnianych, nie są podstawą do jakichkolwiek reklamacji – stanowi to specyfikę ręcznie wykonywanych wyrobów szklanych i drewnianych.
 18. Eksport wyrobów c59.pl przez Kupującego jest możliwy tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody c59.pl, ze względu na zobowiązania c59.pl względem jego zagranicznych partnerów.
 19. W kwestach nieuregulowanych OWD zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 20. Kwestie sporne rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie przyniesie skutku przez Sąd właściwy dla siedziby c59.pl